THUPC2022 A.最小公倍树

给定一个点编号在 [L,R] 范围内的完全图,边 (u,v) 的权值为 \mathrm{lcm}(u, v),请你求出这张图的最小生成树权值和。

L,R \leq 10^6,R - L \leq 10^5

解题思路:

Kruskal 优化建图。

观察到如果直接建图的时间复杂度是 \mathcal{O}((R-L)^2 ) 的,无法接受。但是发现在这个过程中,有很多边实际上是可以省略的,接下来来发掘一下这些边的性质。

首先我们有

\mathrm{lcm}(u, v) = \frac{u\times v}{\mathrm{gcd}(u,v)}

这实际上启发了我们从 \mathrm{gcd}(u,v) 的角度进行思考,我们发现,如果将两个有共同因子的点连边,这条边的权值是较小的。观察到 L,R \leq 10^6,这启发我们去枚举这个因子。同时我们发现,如果对于一个因子 x 来说,在 [L,R] 里的数都满足 kx,(k+1)x\dots (k+p)x 这样的形式,显然对于 (k+1)x 及后面的数,向 kx 连边是最优秀的,这样我们对于一个因子最多建边数量为 \lfloor\frac{R-L}{x}\rfloor 的。

而我们可以枚举因子,因子的范围是 [2,R] ,最后我们建边的数量就应该是 \lfloor\frac{R-L}{2}\rfloor + \lfloor\frac{R-L}{3}\rfloor + \dots + \lfloor\frac{R-L}{R}\rfloor 根据调和级数,这个东西的边数是 \mathcal{O}((R-L) \log R) 的,实际上这个上界很松,具体数据会更小,极限数据大概是 10^5 左右的,建出边后跑 Kruskal 就过了。

时间复杂度 \mathcal{O}(((R-L) \log R) \log ((R-L) \log R))

代码:

const int N = 1e6 + 10;

int l,r,f[N],buc[N];
bool vis[N];

ll gcd(ll a,ll b) {
  return !b ? a : gcd(b,a%b);
}

ll lcm(ll a,ll b) {
  return a / gcd(a,b) * b;
}

int find(int x) {return f[x] == x ? x : f[x] = find(f[x]);}

struct node {
  int l,r;
  ll w;
  friend inline bool operator < (const node &a,const node &b) {
    return a.w < b.w;
  }
};

vector <node> edge;

void Kruskal() {
  sort(edge.begin(),edge.end());
  int cnt = 0;
  ll ans = 0;
  for (auto e : edge) {
    int x = e.l,y = e.r;ll w = e.w;
    if (find(x) != find(y)) {
      //printf("%d %d %lld\n",x,y,w);
      f[max(find(x),find(y))] = min(find(x),find(y));
      ans += w;
    }
  }
  printf("%lld\n",ans);
}

signed main() {
  read(l,r);
  ll ans = 0;
  for (int i = l;i <= r;++i) f[i] = i,buc[i] = 1;
  for (int i = 2;i <= r;++i) {
    //if (vis[i]) continue;
    int cnt = 0,fis = 0;

    for (int j = i;j <= r;j += i) {
      if (buc[j] && !fis) fis = j;
      if (buc[j]) edge.push_back((node){fis,j,lcm(fis,j)});
      vis[j] = 1;
    }

    if (i >= l) edge.push_back((node){fis,l,lcm(fis,l)});
  }
  Kruskal();
  return 0;
}
文章目录