100 + 60 + 40 + 30,rk 17.

昨天的 CSP 由于太逆天不补了。

A

这个题最重要的是抓住一个性质:保证 a_i 和所有操作 1 的 x 总共最多不超过 10 种数。

所以我们考虑可以预处理出 a_i 的每个子集是否能凑出来对应的 x,这可以使用完全背包在 \mathcal{O}(2^{10}\times m) 的时间内完成。

那么我们考虑操作 1 和 2 怎么维护,我们可以维护一个线段树。每个节点上带有一个 val 表示当前节点维护的区间内子集的情况。然后对于操作 1 我们就直接区间推平,操作 2 查询出来后先存到桶里然后对于每个子集做一遍背包就做完了。

时间复杂度 \mathcal{O}(n\log n + 2^{10}\times m),具体实现看代码。

const int N = 1e6 + 10;
int a[N],n,m,q,ans[N],f[N];
struct node {
  int val,tag;
  int l,r;
}tree[N<<2];

void pushup(int p) {
  tree[p].val = (tree[p << 1].val | tree[p << 1 | 1].val);
}

void pushdown(int p) {
  if (tree[p].tag) {
    tree[p << 1].val = (tree[p].tag);
    tree[p << 1 | 1].val = (tree[p].tag);
    tree[p << 1].tag = tree[p].tag;
    tree[p << 1 | 1].tag = tree[p].tag;
    tree[p].tag = 0;
  }
}

void build(int p,int l,int r) {
  tree[p].l = l,tree[p].r = r;
  if (l == r) {
    tree[p].val = (1 << (a[l]));
    return ;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  build(p << 1,l,mid);build(p << 1 | 1,mid + 1,r);
  pushup(p);
}

void change(int p,int x,int y,int k) {
  if (tree[p].l >= x && tree[p].r <= y) {
    tree[p].val = (1 << k);
    tree[p].tag = (1 << k);
    return ;
  }
  pushdown(p);
  int mid = (tree[p].l + tree[p].r) >> 1;
  if (x <= mid) change(p << 1,x,y,k);
  if (y > mid) change(p << 1 | 1,x,y,k);
  pushup(p);
}

int query(int p,int x,int y) {
  if (tree[p].l >= x && tree[p].r <= y) {
    return tree[p].val;
  }
  pushdown(p);
  int mid = (tree[p].l + tree[p].r) >> 1,ans = 0;
  if (x <= mid) ans |= query(p <<1,x,y);
  if (y > mid) ans |= query(p << 1 | 1,x,y);
  return ans;
}

struct que {
  int opt,l,r,x;
}Q[N];

vector <int> v;
vector <pii> w[2000];

signed main() {
  read(n,m,q);
  for (int i = 1;i <= n;++i) read(a[i]),v.push_back(a[i]);
  for (int i = 1;i <= q;++i) {
    read(Q[i].opt,Q[i].l,Q[i].r,Q[i].x);
    if (Q[i].opt == 1) v.push_back(Q[i].x);
  }
  sort(v.begin(),v.end());v.erase(unique(v.begin(),v.end()),v.end());
  for (int i = 1;i <= n;++i) a[i] = lower_bound(v.begin(),v.end(),a[i]) - v.begin();
  for (int i = 1;i <= q;++i) if (Q[i].opt == 1) Q[i].x = lower_bound(v.begin(),v.end(),Q[i].x) - v.begin();
  build(1,1,n);
  int cnt= 0;
  for (int i = 1;i <= q;++i) {
    int opt = Q[i].opt,l = Q[i].l,r = Q[i].r,x = Q[i].x;
    if (opt == 1) {
      change(1,l,r,x);
    } else {
      w[query(1,l,r)].push_back(mp(x,++cnt));
    }
  }
  int now = v.size();
  for (int s = 0;s < (1 << now);++s) {
    if (w[s].empty()) continue;
    vector <int> tmp;
    for (int i = 1;i <= now;++i) {
      if (s & (1 << (i - 1))) tmp.push_back(v[i-1]);
    } 
    for (int i = 1;i <= m;++i) f[i] = 0;
    f[0] = 1;
    for (auto x : tmp) {
      for (int i = x;i <= m;++i) {
        f[i] |= f[i-x];
      }
    }
    for (auto p : w[s]){
      if (f[p.first]) ans[p.second] = 1;
      else ans[p.second] = -1;
    }
  }
  for (int i=1;i <= cnt;++i) {
    if (ans[i] == 1) puts("Yes");
    else puts("No");
  }
  return 0;
}

B

我们考虑如果有 \max\limits_{1 \leq i \leq n} \{L_i\} = \max\limits_{n+1 \leq i \leq n+m} \{L_i\},那么矩阵一定存在。这个的证明直接考虑把 L_{i} = L_{n + j} 的位置填最大的值,其他用来填满足其他 L 的值,剩下都填 1 就行了。

那么一个朴素的想法就是钦定一个 L_{\max} 统计答案,答案是显然的。

\sum\limits_{i = 1}^k (i^n - (i-1)^n)\times(i^m - (i - 1)^m)

我们考虑变化一下式子

\begin{aligned} &\sum\limits_{i = 1}^k (i^n - (i-1)^n)\times(i^m - (i - 1)^m)\\ =&\sum\limits_{i = 1}^k i ^{n + m} + (i-1)^{n+m} -i^n(i-1)^m - i^m(i-1)^n \end{aligned}

这个式子显然是一个 n+m 次多项式。由于我们还求了个和,所以我们只需要把 n+m+2 项给拉格朗日插值一下就好了。

f(x)=\sum\limits_{i=1}^{n+1}y_i\cdot\frac{\prod\limits_{j=1}^{n+1}(x-j)}{(x-i)\cdot(-1)^{n+1-i}\cdot(i-1)!\cdot(n+1-i)!}

时间复杂度 \mathcal{O}(n\log n ).

const int N = 1e6 + 10;
ll f[N],pre[N],suf[N],fac[N],inv[N];

ll ffpow(ll a,ll b) {
  ll ans = 1;
  for (;b;b >>= 1) {
    if (b & 1) ans = mul(ans,a);
    a = mul(a,a);
  }
  return ans;
}

void solve() {
  ll n,m,k;read(n,m,k);
  ll ans = 0,tot = n + m + 2;
  for (int i = 1;i <= tot;++i) {
    f[i] = add(f[i-1],mul(dec(ffpow(i,n),ffpow(i-1,n)),dec(ffpow(i,m),ffpow(i-1,m))));
  }
  if (k <= tot) ans = f[k];
  else {
    pre[0] = suf[tot + 1] = 1;
    for (int i = 1;i <= tot;++i) pre[i] = mul(pre[i-1],dec(k,i));
    for (int i = tot;i >= 1;--i) suf[i] = mul(suf[i+1],dec(k,i));
    for (int i = 1;i <= tot;++i) {
      ll val = mul(mul(f[i],pre[i-1]),mul(suf[i+1],mul(inv[i-1],inv[tot-i])));
      if ((tot - i) % 2 == 0) ans = add(val,ans);
      else ans = dec(ans,val);
    }
  }
  printf("%lld\n",ans);
}

signed main() {
  fac[0] = inv[0] = inv[1] = fac[1] = 1;
  for (int i = 1;i <= N-2;++i) {
    fac[i] = mul(fac[i-1],i);
  }
  inv[N-2] = ffpow(fac[N-2],mod - 2);
  for (int i = N-2-1;i >= 1;--i) {
    inv[i] = mul(inv[i+1],i+1);
  }
  int T;read(T);
  while (T--) solve();
}

C

算法 1

首先我们进行点边转化,我们把每个边的颜色桶覆盖到对应的深度较深的点上,记每个点的颜色桶为 col_x

我们考虑设计一个 DP,令 f_{x,i} 表示对于当次询问,我们钦定点 x 的颜色为 i(i \in col_x),显然我们可以这样转移:

f_{x,i} = \max\{f_{x-1,j} + [i \not = j]\}

在树上,我们只需要暴力跳找出每个点,把颜色桶单独拉出来做 DP。时间复杂度是 \mathcal{O}(qnm) 的。

算法 2

考虑我们可以从两个方面优化这个过程:

 1. 颜色数太多是否没有意义?我们是否可以去掉和 m 相关的复杂度?
 2. 暴力跳的过程可不可以优化?

要实现第二个方面,首先我们需要对第一个方面进行一些探究。我们对每个点的颜色个数分类考虑:

 • |col_x| > 2,那么显然我们能找出一个颜色,令 x 和两个相邻的点都是不同颜色的。因此我们对其的讨论就没有意义。
 • |col_x| \leq 2,这个就是平凡的。

为了方便处理,我们给所有 |col_x|>2 的附上一个新的与其他不同的颜色,将其转化为 |col_x|=2 的情况。

接下来我们考虑原来的 DP 实际上就变成了 f_{x,0/1} 的形式,这个的转移就已经可以通过 \mathcal{O}(qn) 的部分了。考虑继续对其进行优化,我们直接上个倍增,用 f_{x,k,0/1,0/1} 表示点 x 向上跳 2^k 步时,点 x 取第 0/1 个颜色,点 fa_{x,k}0/1 颜色时的最大值。那么这样我们的转移可以通过枚举中间点的颜色将两端拼在一起,也就是这样:

f_{x,k,a,b} = \max\{f_{x,k-1,a,c} + f_{fa_{x,k},k-1,c,b}\}

那么这个东西其实就是 \mathcal{O}(2^3 q \log n) 的了,本题时限较松,可以通过。

const int N = 1e6 + 10;
int a[N],f[21][N],dep[N],n,m,q,tot,dp[N][21][2][2],e[N];
vector <int> G[N],col[N];
map <int,int> vis[N],hashc[N];

void dfs1(int x,int fa) {
  f[0][x] = fa;
  dep[x] = dep[fa] + 1;
  for (int i = 1;i <= 20;++i) {
    f[i][x] = f[i-1][f[i-1][x]];
  }
  for (auto y : G[x]) {
    if (y != fa) {
      e[y] = vis[min(x,y)][max(x,y)];
      dfs1(y,x);
    }
  }
}

void dfs2(int x,int fa) {
  //printf("%d %d\n",x,fa);
  if (e[fa]) {
    for (int i = 0;i <= 1;++i) {
      for (int j = 0;j <= 1;++j) {
        if (col[e[x]][i] != col[e[fa]][j]) dp[x][0][i][j] = 1;
      }
    }
  }
  for (int k = 1;k <= 20;++k) {
    for (int i = 0;i <= 1;++i) {
      for (int j = 0;j <= 1;++j) {
        for (int l = 0;l <= 1;++l) {
          dp[x][k][i][j] = max(dp[x][k][i][j],dp[x][k-1][i][l] + dp[f[k-1][x]][k-1][l][j]);
        }
      }
    }
  }
  for (auto y : G[x]) {
    if (y != fa) {
      dfs2(y,x);
    }
  }
}

inline int LCA(int u, int v) {
  if (u == v) return u;
  if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
  for (int i = 20;i >= 0;--i) if (dep[u] - (1 << i) >= dep[v]) u = f[i][u];
  if (u == v) return u;
  for (int i = 20;i >= 0;--i) if (f[i][u] ^ f[i][v]) u = f[i][u], v = f[i][v];
  return f[0][u];
}
pair <int,pii > work(int x,int fa) {
  pair <int,pii > ans = mp(x,mp(0,0));
  int now = x;
  for (int i = 20;i >= 0;--i) {
    if (dep[f[i][now]] > dep[fa]) {
      int sf = ans.second.first,ss = ans.second.second;
      ans.second.first = max(sf + dp[now][i][0][0],ss + dp[now][i][1][0]);
      ans.second.second = max(sf + dp[now][i][0][1],ss + dp[now][i][1][1]);
      ans.first = f[i][now];
      now = f[i][now];
    }
  }
  return ans;
}
signed main() {
  read(n,m);
  for (int i = 1;i <= m;++i) {
    int x,y,w;read(x,y,w);
    if (x > y) swap(x,y);
    if (!vis[x][y]) vis[x][y] = ++tot,G[x].push_back(y),G[y].push_back(x);
    if (!hashc[vis[x][y]][w]) hashc[vis[x][y]][w] = 1,col[vis[x][y]].push_back(w);
  }
  for (int i = 1;i <= tot;++i) {
    if (col[i].size() > 2) col[i].clear(),col[i].push_back(m + i),col[i].push_back(m + i);
    else if (col[i].size() == 1) col[i].push_back(col[i][0]);
  }
  dfs1(1,0);dfs2(1,0);
  read(q);
  while (q--) {
    int x,y;read(x,y);
    int lca = LCA(x,y);
    if (x == y) {
      puts("0");
    } else {
      if (lca == x) {
        pair <int,pii > ans = work(y,x);
        printf("%d\n",max(ans.second.first,ans.second.second));
      } else if (lca == y) {
        pair <int,pii > ans = work(x,y);
        printf("%d\n",max(ans.second.first,ans.second.second));
      } else {
        pair <int,pii > ans1 = work(x,lca),ans2 = work(y,lca);
        int ans = max(ans,ans1.second.first + ans2.second.first + (col[e[ans1.first]][0] != col[e[ans2.first]][0]));
        ans = max(ans,ans1.second.first + ans2.second.second + (col[e[ans1.first]][0] != col[e[ans2.first]][1]));
        ans = max(ans,ans1.second.second + ans2.second.first + (col[e[ans1.first]][1] != col[e[ans2.first]][0]));
        ans = max(ans,ans1.second.second + ans2.second.second + (col[e[ans1.first]][1] != col[e[ans2.first]][1]));
        printf("%d\n",ans);
      }
    }
  }
  return 0;
}
文章目录